St. Johannes inntar Mariaholm

9.mars 2018 ble enda en mile­pæl nådd for st. Johan­nes menig­het. For førs­te gang i his­to­ri­en fikk menig­he­tens fer­mings­kan­di­da­ter til­brin­ge hel­gen sin på Maria­holm i for­bin­del­se med en fer­mings­helg. 9.–11. mars 2018 reis­te 40 fer­mings­kan­di­da­ter og 12 lede­re ned til Spyde­berg for å lære mer om påske­mys­te­ri­et. Her kan du lese om hvor­dan det gikk.

Ankoms­ten til Maria­holm star­tet med mes­se og der­et­ter mid­dag. På meny­en var det selv­føl­ge­lig dei­lig lak­sewrap med mas­se godt til­be­hør. Dagen ble brukt til å bli kjent med hver­and­re, for noen ble det å bli bed­re kjent med områ­det og som avslut­ning had­de vi aften­bønn hvor vi skrev per­son­li­ge bøn­ner. Dis­se bøn­ne­ne ble vel­sig­net av b. Haa­var før de ble brent i en liten skål uten­for kapel­let. Der­et­ter var det legge­tid, for de fles­te av oss.

Lør­da­gen var full­pak­ket med pro­gram. Hel­gens tema var påske­mys­te­ri­et, der­for ble grup­pe­ne delt inn i 3 grup­per som de kun­ne vel­ge selv. Grup­pe­ne inne­holdt tema­ene; for­hol­det mel­lom GT og NT i for­bin­del­se med pås­ken, ledet av b. Haa­var, dåpens sakra­ment med Kris­ti­ne og pås­ke­li­tur­gen med Mar­tin og Mikael. B. Haa­vars gruppe­pre­sen­ta­sjon mun­net ut i en krea­tiv dra­ma­ti­se­ring hvor man bok­sta­ve­lig­talt per­soni­fi­ser­te bøke­ne i Bibe­len. Dåpens sakra­ment had­de også et krea­tivt inn­slag med både dra­ma­ti­se­ring (med en del rekvi­si­ta), samt prak­tisk arbeid. Grup­pen had­de nem­lig laget sine ver­sjo­ner av påske­ly­set! Pås­ke­li­tur­gi­en had­de en gjen­nom­gang av mes­se­ne i stille­uken, det­te tok sted i kapel­let med god stem­ning og mye lat­ter.

Etter show­et, lør­dag kveld, var det tid for sakra­ment­til­be­del­se ledet av Mar­tin. Her var det sang, musikk, lys, bønn og Fader vår på for­skjel­li­ge språk. Fer­mings­kan­di­da­te­ne skul­le også ta botens sakra­ment. Etter sakra­ment­til­be­del­sen var det uor­ga­ni­sert fri­tid i grønn stue. Der ven­tet musikk, fest og blå­bær­muffins på dem. Fer­mings­kan­di­da­te­ne holdt på langt ut på kvel­den, men måt­te tak­ke for seg klok­ka 01.00, da leder­ne send­te dem til fløy­ene.

I til­legg til hoved­te­ma­et ble det ser­vert smak­full mat (man skul­le ikke tro vi var i faste­ti­den), alt fra pas­ta car­bo­na­ra, salat, lasag­ne og des­sert. Det var rett og slett ikke mulig å være sul­ten. Sam­men med leder­ne ble det også arran­gert leker som blant and­re sheriff, jump in and out, nin­ja game, rek­ke, dans og hop­pe tau. Det var all­tid god stem­ning under dis­se sam­lin­ge­ne og ung­dom­me­ne ble bed­re kjent med hver­and­re. Vi gle­der oss alle­re­de til påske­opp­leg­get her på st. Johan­nes.

Atter en gang vil jeg tak­ke alle som gjor­de hel­gen mulig, dere vet hvem dere er. Jeg er vel­dig stolt over det vi har opp­nådd og takk­nem­lig at det var nett­opp dere jeg kun­ne sam­ar­bei­de med én sis­te gang.

Flere bilder kan ses på st. Johan­nes menig­het sine nettsider: http://stjohannes.oslo.katolsk.no/st-johannes-inntar-mariaholm/

Tekst: Ire­ne Bau­tis­ta
Bid­ler: Mikael Nguy­en og Thuy Nguy­en

 

Relevante nyheter

Ungdomsleir 2018, tatt med åpne armer

Sommerferie

Kontoret er ubemannet fra 13. til 17.juli. Vennligst send mail til nuk@nuk.no om det skulle være noe. Vi skal prøve å svare så snart kontoret er bemannet igjen. God sommer!    Hilsen Norges Unge Katolikker     les mer »

Ukategorisert