St. Johannes inntar Mariaholm

9.mars 2018 ble enda en mile­pæl nådd for st. Johan­nes menig­het. For førs­te gang i his­to­ri­en fikk menig­he­tens fer­mings­kan­di­da­ter til­brin­ge hel­gen sin på Maria­holm i for­bin­del­se med en fer­mings­helg. 9.–11. mars 2018 reis­te 40 fer­mings­kan­di­da­ter og 12 lede­re ned til Spyde­berg for å lære mer om påske­mys­te­ri­et. Her kan du lese om hvor­dan det gikk.

Ankoms­ten til Maria­holm star­tet med mes­se og der­et­ter mid­dag. På meny­en var det selv­føl­ge­lig dei­lig lak­sewrap med mas­se godt til­be­hør. Dagen ble brukt til å bli kjent med hver­and­re, for noen ble det å bli bed­re kjent med områ­det og som avslut­ning had­de vi aften­bønn hvor vi skrev per­son­li­ge bøn­ner. Dis­se bøn­ne­ne ble vel­sig­net av b. Haa­var før de ble brent i en liten skål uten­for kapel­let. Der­et­ter var det legge­tid, for de fles­te av oss.

Lør­da­gen var full­pak­ket med pro­gram. Hel­gens tema var påske­mys­te­ri­et, der­for ble grup­pe­ne delt inn i 3 grup­per som de kun­ne vel­ge selv. Grup­pe­ne inne­holdt tema­ene; for­hol­det mel­lom GT og NT i for­bin­del­se med pås­ken, ledet av b. Haa­var, dåpens sakra­ment med Kris­ti­ne og pås­ke­li­tur­gen med Mar­tin og Mikael. B. Haa­vars gruppe­pre­sen­ta­sjon mun­net ut i en krea­tiv dra­ma­ti­se­ring hvor man bok­sta­ve­lig­talt per­soni­fi­ser­te bøke­ne i Bibe­len. Dåpens sakra­ment had­de også et krea­tivt inn­slag med både dra­ma­ti­se­ring (med en del rekvi­si­ta), samt prak­tisk arbeid. Grup­pen had­de nem­lig laget sine ver­sjo­ner av påske­ly­set! Pås­ke­li­tur­gi­en had­de en gjen­nom­gang av mes­se­ne i stille­uken, det­te tok sted i kapel­let med god stem­ning og mye lat­ter.

Etter show­et, lør­dag kveld, var det tid for sakra­ment­til­be­del­se ledet av Mar­tin. Her var det sang, musikk, lys, bønn og Fader vår på for­skjel­li­ge språk. Fer­mings­kan­di­da­te­ne skul­le også ta botens sakra­ment. Etter sakra­ment­til­be­del­sen var det uor­ga­ni­sert fri­tid i grønn stue. Der ven­tet musikk, fest og blå­bær­muffins på dem. Fer­mings­kan­di­da­te­ne holdt på langt ut på kvel­den, men måt­te tak­ke for seg klok­ka 01.00, da leder­ne send­te dem til fløy­ene.

I til­legg til hoved­te­ma­et ble det ser­vert smak­full mat (man skul­le ikke tro vi var i faste­ti­den), alt fra pas­ta car­bo­na­ra, salat, lasag­ne og des­sert. Det var rett og slett ikke mulig å være sul­ten. Sam­men med leder­ne ble det også arran­gert leker som blant and­re sheriff, jump in and out, nin­ja game, rek­ke, dans og hop­pe tau. Det var all­tid god stem­ning under dis­se sam­lin­ge­ne og ung­dom­me­ne ble bed­re kjent med hver­and­re. Vi gle­der oss alle­re­de til påske­opp­leg­get her på st. Johan­nes.

Atter en gang vil jeg tak­ke alle som gjor­de hel­gen mulig, dere vet hvem dere er. Jeg er vel­dig stolt over det vi har opp­nådd og takk­nem­lig at det var nett­opp dere jeg kun­ne sam­ar­bei­de med én sis­te gang.

Flere bilder kan ses på st. Johan­nes menig­het sine nettsider: http://stjohannes.oslo.katolsk.no/st-johannes-inntar-mariaholm/

Tekst: Ire­ne Bau­tis­ta
Bid­ler: Mikael Nguy­en og Thuy Nguy­en

 

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert