Opprett lokallag

Standardvedtekt for ungdomslag og 18+ lokallag:

§6 Formelle krav for et NUK lokallag:

For at lokallaget skal være et godkjent lokallag i NUK må følgende krav oppfylles:
a. laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år
b. laget skal avholde årsmøte
c. laget skal ha et valgt styre minst bestående av leder, nestleder og kasserer
d. lokallagets leder må være fylt 15 år
e. laget skal hvert år levere årsrapport og årsregnskap til NUKs sekretariat.
f. laget skal ha egne vedtekter, som til enhver til skal være godkjent av NUKs Hovedstyre. Har laget ikke utarbeidet egne vedtekter, gjelder standardvedtektene.

Standardvedtekt for barnelag:

§6 FORMELLE KRAV TIL ET NUK-LOKALLAG FOR BARN

For at lokallaget skal være et godkjent lokallag i NUK må følgende krav oppfylles:
a. laget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år
b. laget skal hvert år levere, til NUK, årsrapport og regnskap.
c. laget skal ha egne vedtekter, som til enhver til skal være godkjent av NUKs
Hovedstyre. Har laget ikke utarbeidet egne vedtekter, gjelder
standardvedtektene.

Hvis disse kriteriene ikke oppfylles, kan NUKs Hovedstyre vedta at laget ikke lenger er et NUK-lokallag.

 

Sentral eller lokal innkreving av kontingent

Når et lokallag opprettes må man bestemme seg for hvorvidt man har lokal eller sentral innkreving av kontingent. Det er mest hensiktmessig om barne- og katekeselag har lokal innkreving, mens ungdom-, unge voksne- og studentlag har sentral innkreving.

Lokal innkreving

Lokal innkreving betyr at lokallagslederen tar ansvar for å føre en medlemsliste og oversikt over betaling av medlemskontingent. Lokallagslederen laster da opp medlemslisten når de leverer årsrapport. Hvis man melder barn inn gjennom katekesepåmelding, så skal medlemsskap i NUK være en egen boks foreldrene kan huke av på. Lokallagslederen må ved kontroll fra NUKs stab kunne dokumentere at barnet eller foreldrene har aktivt valgt å meldes inn i NUK og at de har betalt kontingent. Medlemskontingent kan gjerne være bakt inn i katekesekontingenten, men det må fremgå tydelig fra innmeldingsskjemaet at 50kr av katekesekontingenten går da til medlemskap i NUK. Lokallaget må da overføre den innsamlede medlemskontingenten til NUK samtidig som man leverer årsrapport. Medlemskontingenten må være betalt av enten medlemmet selv eller en foresatt (hvis medlemmet er under 15år) – kontingenten kan ikke betales av andre (søsken, besteforeldre, menigheten, lokallaget eller andre). Medlemskap kan ikke gis som en gave.

Sentral innkreving

Ved sentral innkreving er det NUK sentralt som sender ut medlemskapspåminnelser til medlemmet. Lokallagslederen vil da hente medlemsliste fra NUKs sentrale medlemsregister når de leverer årsrapport. Man samtykker til sentral innkreving når man melder seg inn via nuk.no.

 

Søknad om opprettelse av lokallag

Kontaktperson(Påkrevd)
Hvem er kontaktperson for oppretting av lokallag? Det kan være sognepresten, menighetsarbeider, ungdomsarbeider, styreleder av lokallaget etc.
E-post(Påkrevd)
Skriv inn telefonnummeret til kontaktpersonen
Hvilken by skal lokallaget være? F.eks. Oslo
Hvilken menighet skal lokallaget tilhøre? F.eks. St. Olav
F.eks. VLIT, Vietnamesisk lokallag i Trondheim
F.eks. kor
Sentral eller lokal innkreving av kontingent(Påkrevd)
Når et lokallag opprettes må man bestemme seg for hvorvidt man har lokal eller sentral innkreving av kontingent. Det er mest hensiktmessig om barne- og katekeselag har lokal innkreving, mens ungdom-, unge voksne- og studentlag har sentral innkreving.
Hvilke type aktiviteter skal gjennomføres i lokallaget? F.eks. Ungdomskvelder, ministrantøvelser, sangøvelse, etc.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

 

For å godkjennes, må lokallaget ettersende vedtekter og en medlemsliste som har minst 5 medlemmer. Malene finnes lengre nede på denne siden.

 

Medlemsliste mal

Standard vedtekter for Barnelag

Standard vedtekter for ungdomslag og 18+ lag