AA2018: Jenters rettigheter

Adventsaksjonen 2018: Støtt jenters rettigheter

 

Å redusere fattigdom og utrydde sult kan bare oppnås hvis alle kvinner, menn, jenter og gutter har like muligheter, lik tilgang til ressurser og mulighet til å delta i beslutninger som angår dem selv.

Hver dag blir 39 000 jenter under 18 år tvangsgiftet. I utviklingsland er komplikasjoner fra graviditet og fødsel den vanligste dødsårsaken for jenter mellom 15 og 19 år. Nesten like mange jenter og gutter i verden begynner på barneskolen, men i fattige land er det mange jenter som ikke fullfører utdanningen sin. Fattigdom er en av hovedgrunnene til at jenter ikke får skolegang. Mange barn som lever i fattigdom og mangler tilgang til mat, helse og utdanning, har enslige foreldre – for det meste enslige mødre.

AA2018: Mor med barn

 

Det er anslått at hvis kvinner hadde lik tilgang til ressurser og kunnskap som menn, ville 150 millioner færre mennesker sultet i verden. Kvinnelige småbønder har dårligere tilgang enn menn til jord, kreditt og andre innsatsfaktorer som vil øke produksjonen og inntekt. Kvinner og jenter rammes hardt av kriger, konflikter, miljøproblemer og naturkatastrofer.

Menneskets verdighet, økonomisk rettferdighet og forrang for de fattige er de tre pilarene til den katolske kirkes sosiallære. Enkeltmenneskets verdighet – uavhengig av etnisitet, tro, kjønn, eller funksjonsevne – er grunnlaget for sosiallæren. Derfor kan det ikke aksepteres at kvinner og jenter blir diskriminert, undertrykket og må leve i fattigdom.

Adventsaksjonen 2018

Adventsaksjonen 2018 vil gå til å styrke jenter og kvinners rettigheter og muligheter til et godt og verdig liv. Aksjonen støtter Caritas arbeid for jenter og kvinner i Uganda og DR Kongo. Prosjektene som støttes har likestilling som et tverrgående hensyn, i tillegg til at flere aktiviteter er spesielt rettet mot kvinner og jenter.

 Kvinne ved symaskinen

 

Uganda

Nær 1 av 2 jenter i Uganda giftes bort før de fyller 18 år. Bare en av tre jenter fullfører videregående skole. Kvinnen er tradisjonelt underordnet mannen, og det er en stilltiende aksept å bruke vold mot kvinner, spesielt i hjemmet. Til tross for gode nasjonale lovverk for likestilling, diskrimineres jenter og kvinner i utdanning- og helsesystemet, i arbeidslivet og i politikken.

 

Caritas Norge har drevet prosjekter i Uganda siden 1986. I programmet som støttes av Adventsaksjonen 2018 er likestilling og kvinner og jenters rettigheter en viktig del. Programmets mål er å forbedre matsikkerheten og levekårene til 9000 familier i Nord-Uganda, som er den fattigste delen av landet. Det er de mest sårbare familiene som får lov til å delta, og det betyr ofte kvinneledede husholdninger der mannen er død eller har forlatt familien. Det legges vekt på at kvinner skal få opplæring i jordbruk på lik linje som menn, og få mulighet til å starte egne små bedrifter som gir dem økt og selvstendig inntekt.

 

Caritas arbeider også for å øke kvinners deltagelse og representasjon på lokalt nivå. Minst halvparten av lederne i bondegruppene skal være kvinner. Lokalsamfunnene i området får økt bevissthet om kvinners og jenters rettigheter gjennom blant annet foredrag, workshops og radioprogram om likestilling. Den økte bevisstheten kombinert med bedre økonomisk situasjon for familiene, gjør at flere sender jentene på skolen istedenfor å gifte dem bort.

 

 

DR Kongo

DR Kongo er et av de verste landene å vokse opp i, spesielt hvis du er jente. Landet er preget av krig og konflikt, og millioner av mennesker lever på flukt og i sult og fattigdom. Voldtekt av barn, kvinner og menn er blitt brukt som et våpen i konfliktene. Jenter får sjelden mulighet til utdanning, og svært mange kvinner er analfabeter. Det gjør det også vanskelig for kvinner å finne seg en jobb og skaffe seg inntekt for å forsørge seg selv og barna deres.

 

Caritas Norge har arbeidet i DR Kongo siden 1990-tallet. Caritas’ prosjekter når fattige på landsbygda som har mottatt liten eller ingen støtte fra myndigheter og det internasjonale samfunnet. Programmet som støttes av Adventsaksjonen 2018 skal sikre 7200 familier matsikkerhet og økte inntekter til å overleve. Deltakerne er fattige familier som primært lever av jordbruk, og det legges vekt på å nå sårbare grupper som husholdninger ledet av enslige kvinner og personer med hiv/aids. Mange aktiviteter retter seg direkte mot kvinner, inkludert lese- og skriveopplæring, opplæring i ernæring og energieffektive ovner, og tilgang til kreditt gjennom spare- og lånegrupper for kvinner. Det gis også opplæring om nasjonalt og internasjonalt lovverk for rettighetene til kvinner og barn. På samme måte som i Uganda, bidrar redusert fattigdom og økt bevissthet om likestilling til at flere jenter får mulighet til utdanning og unngår vold og overgrep.

 

AA2018: Kvinne fra Uganda

 

Resultater fra tidligere prosjekter

Vold mot jenter og kvinner er redusert med 82% i Uganda.

90% av kvinnene har tilgang til kreditt i Uganda.

39% av valgte lokale ledere i Uganda er kvinner (før: 23%).

85% av familiene i DR Kongo spiser seg mette (før: 27%).

Akutt underernæring er redusert med 82% blant barn og 66% hos gravide kvinner i DR Kongo.

I begge land går flere jenter på skolen enn før.

 

Skrevet av: Caritas Norge

Bilde: Caritas v/Alf Berg

 

Vil du vite mer om Adventsaksjonen?

For mer stoff og nyheter om Adventsaksjonen, materiell og kontaktinformasjon, besøk Adventsaksjonens hjemmeside:

adventsaksjonen.no

Relevante nyheter

Juniorleir og Sommerleir for konfirmanter blir slått sammen til én leir

På grunn av mangel på leirsjef må vi dessverre flytte leiren til 12.07. - 19.07.2024. Planen vår er å slå sammen deltagere fra juniorleir og sommerleir for konfirmanter. Leiren vil bli kalt for juniorleir. Deltagerne fra begge leirene vil fortsatt være innenfor aldersgruppen for juniorleir som vi har tidligere satt. Det er for de som fyller 13 til og med året man fyller 15 (født 2009 – 2011). I... les mer »

Juniorleir Konfirmantleir Leir Ukategorisert