Jomfru Maria

Jomfru Maria er for mange en stor snublestein når det kommer til Den katolske kirke. Hvorfor blir Maria behandlet som om hun var guddommelig, på lik linje med Jesus? Hvorfor tror katolikker at Maria ble født uten synd, og at hun ble tatt opp til himmelen? Gud sier til oss: «Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt!» (Jes 57, 14). Derfor bør vi som katolikker være beredt til å gi svar på slike spørsmål når noen spør. Maria blir beskrevet som «himmelens port» i det lauretanske litani, og en bedre forståelse av hennes stilling kan derfor være til stor nytte.

For det første må vi til stadighet gjenta sannheten om at de hellige i himmelen ikke er guder, men at de er mennesker som oss. Dette gjelder selvfølgelig også for Jomfru Maria, slik at enhver tilbedelse av henne som en slags gudinne blir fullstendig utelukket av sunn katolsk lære. Den gammeltestamentlige formaningen til israelittene er fremdeles viktig: «Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én» (5 Mos 6, 4). Likevel har Maria siden de første århundrer hatt en spesiell status for kristne, og vi leser om hennes kroning og herlighet i Johannes’ åpenbaring: «Et stort tegn viste seg på himmelen: en kvinne som var kledd i solen, med månen under sine føtter og med en krans av tolv stjerner på hodet» (Åp 12, 1). Hva er bakgrunnen for den type ærbødighet?

Svaret på dette spørsmålet er nært knyttet til læren om den uplettede unnfangelse, samt det katolske synet på Maria som den nye paktens ark. Troen på at Maria ble unnfanget uten synd går tilbake til de første kristne, og finner blant annet støtte i engelens ord: «Vær hilset, du som har fått nåde!» (Luk 1, 28). De opprinnelige ordene på gresk (kaire kekaritomene) antyder at denne nåderike tilstanden er permanent iboende hos Maria, og Paulus forteller oss: «Av nåde er dere frelst» (Ef 2, 5). Maria ble altså frelst gjennom Kristi nåde fra hennes livs første øyeblikk, og vi leser at Gud har makt til å bevare mennesker fra all synd: «Han som har makt til å bevare dere fra fall og føre dere fram for sin herlighet, feilfrie og jublende, han, den eneste Gud, vår frelser ved Jesus Kristus, vår Herre» (Jud 1, 24-25). Muligheten er altså til stede.

Men hvorfor skulle Maria, av alle mennesker, bli spesielt utvalgt av Gud på denne måten? Det korte svaret er at Gud ønsket seg en uplettet inngang til det jordiske liv, og Maria innså selv at hennes rolle som Jesu mor skulle gi henne en sentral plass blant Guds folk: «Fra nå av skal alle slekter prise meg salig» (Luk 1, 48). Mange har sett paralleller mellom Jomfru Maria og paktens ark, som var Guds måte å kommunisere til israelsfolket på. Her er en liste over noen av dem:

  • Arken skulle lages av akasietre (2 Mos 25, 10), som mange anså for å være en uforgjengelig tresort. På lignende måte ble Maria bevart fra arvesyndens plett.
  •  Arken inneholdt «en gullkrukke med manna, Arons stav som fikk friske skudd, og pakttavlene» (Hebr 9, 4) hvor Guds ord sto skrevet i stein. Maria bar fram «det sanne brødet fra himmelen» (Joh 6, 32) og «Isais rotskudd» (Rom 15, 12) i form av Jesus, da «Ordet ble menneske» (Joh 1, 14).
  • Arken ble overskygget, og «Herrens herlighet fylte boligen» (2 Mos 40, 34). Engelen sa til Maria: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den høyestes kraft skal overskygge deg» (Luk 1,
  • Arken ble båret inn i Jerusalem, og «David danset av all kraft for Herrens ansikt» (2 Sam 6, 14). Da Elisabet fikk besøk av Maria, «sparket barnet i magen min av fryd» (Luk 1,
  • Arken fikk David til å spørre: «Hvordan skal Herrens paktkiste kunne komme hjem til meg?» (Sam 6, 9). Maria fikk Elisabet til å spørre: «Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg?» (Luk 1,
  • Arken ble «stående i tre måneder, og Herren velsignet Obed-Edom og hele hans hus» (2 Sam 6, 11), og «Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder» (Luk 1, 56).

      Les mer: Den katolske kirkes katekisme, 411; 491-49

Like før beskrivelsen av himmelens dronning i Johannes’ åpenbaring, ser vi at det faktisk er snakk om paktens ark: «Da ble Guds tempel i himmelen åpnet, og hans paktkiste kom til syne inne i tempelet» (Åp 11, 19). En av davidssalmene hinter også til at arken skal tas opp i himmelen: «Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og paktkisten, som er din styrke» (Sal 132, 8). Det gamle testamentet forteller oss at Enok (1 Mos 5, 24) og Elia (2 Kong 2, 11) ble tatt opp til himmelen av Gud. Hvorfor skulle han ikke la sin egen mor få motta en like stor ære?

Les mer: Den katolske kirkes katekisme, 966; 974.

Til sist er det viktig å få klarhet i hva katolikker mener når vi sier at Maria er vår «mor». Egentlig følger vi bare Jesu ord, når han sier om Maria: «Dette er din mor» (Joh 19, 27). På samme måte som Eva ble «mor til alle som lever» (1 Mos 3, 20), har Maria blitt mor til alle som har fått nytt liv i Jesus: «Dragen ble rasende på kvinnen og dro av sted for å føre krig mot de andre i hennes ætt, mot dem som følger Guds bud og holder fast på vitnesbyrdet om Jesus» (Åp 12, 17). Det er da også snakk om Maria når Gud sier til slangen: «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl» (1 Mos 3, 15). Vi bør aldri være redde for å elske Maria like høyt som Jesus elsket henne.

Les mer: Den katolske kirkes katekisme, 489; 963-964; 975.