Reiserefusjon

Reisene blir dekket i henhold til NUKs Reisereglement – 2023. Reiserefusjon gjøres kun for betalende medlemmer av NUK og kvitteringen/billetten må legges ved søknaden og gjelder kun på NUKs sentrale arrangementer. Deltakere har en egenandel på 350kr. Det refunderes inntil kr.1000 for reiser innenfor grensene av et bispedømme/stift, kr.1500 hvis reisen krysser en stiftsgrense, kr.2000 hvis reisen er mellom OKB og Tromsø Stift.

NUKs nye reiserefusjonsskjema finner du her! www.medlem.nuk.no/reiserefusjon

Reisereglement for Norges Unge Katolikker

1. Generelle bestemmelser om reiserefusjon i Norges Unge Katolikker (NUK)

1.1 Personen det søkes refusjon for må være medlem av NUK.

1.2 Deltakerreiser til NUKs arrangement1 i Norge dekkes med inntil kr. 1000 for reiser innenfor grensene av et bispedømme/stift. Dersom en reise går utenfor bispedømmet/stiftet reisen startet i refunderes reisen med inntil kr. 1500. Reiser mellom OKB og Tromsø Stift refunderes med inntil kr. 2000.

1.3 På alle reiser gjelder en egenandel på kr. 350.

1.4 Lederreiser til NUKs arrangement og utvalgsmøter dekkes med inntil kr. 2000 for reiser innenfor grensene av et bispedømme/stift. Dersom en reise går utenfor bispedømmet/stiftet reisen startet i refunderes reisen med inntil kr. 2500.

1.5 Personer som ønsker å få en reise refundert må levere utfylt skjema for reiserefusjon og alle relevante kvitteringer til NUKs stab senest 3 uker (15 virkedager) etter endt arrangement. Alle reiserefusjonsskjemaer kan etter dette avvises av NUK, med mindre det foreligger god grunn for sen levering.

1.6 Klager på avvist eller avkortet reiserefusjon vurderes av NUKs Hovedstyre (HS).

1.7. NUK refunderer ikke bruk av bonuspoeng eller gavekort på reiser.

2. Reise med offentlige transportmidler

2.1 Alle reiser skal foretas på billigste hensiktsmessige reisemåte.

2.2 Det skal tilstrebes at alle billetter med offentlige transportmidler bestilles så snart som mulig etter oppmøtetidspunkt for det gjeldende arrangementet/møtet/kurset foreligger.

2.3 Personen er selv ansvarlig for å beregne nok tid på reisen. NUK tar ikke ansvar for tapte reiser som følger av forsinkelser eller forsentkomming.

2.4 For flyreiser i Norge blir det normalt dekket ungdoms- eller lavprisbillett eller billetter som har samme eller lavere pris enn disse.

2.5 I tilfeller hvor det brukes dyrere transportmiddel enn det NUK godtar, dekkes normalt den delen av prisen som ville vært billigste reisemåte.

2.6 HS, etter innstilling fra Økonomisk Utvalg (ØU), kan fastsette egne regler for reisedekking knyttet til større enkeltarrangement.

3. Bruk av privat bil

3.1 Bruk av egen bil skal bare skje hvor dette er eneste hensiktsmessige transportmiddel, eller er billigere enn billigste kollektive reisemåte.

3.2 Bruk av bil kan bli refundert enten ved refusjon av faktiske utgifter – ved innsending av reiserefusjonsskjema med bilag for drivstoff og bom – eller etter halvparten av statens satser – da med dokumentasjon på kilometerstand før og etter kjøring (bilde av kilometerteller eller trippteller), dokumentasjon på tilleggsutgifter (bom- eller fergeutgifter) og oppsummering av kjørerute.

3.3 NUK dekker ingen bøter, pålegg, parkeringsgebyr, eller skader som følge av bruk av privat bil.

3.4 Det er sjåførens eget ansvar å påse at man er forsikret. I de tilfeller hvor sjåføren ikke er eieren av bilen, må partene selv komme til enighet om skade på bilen skulle oppstå.

4. Parkering

4.1 Utgifter til parkering dekkes bare for tillitsvalgte som reiser i sammenheng med representasjon eller som utfører arbeidsoppgaver for NUK. Parkering blir ikke dekket for tilreisende til NUK sine arrangement. HS kan gjøre unntak fra denne beslutningen.

4.2 Fører av kjøretøyet er selv ansvarlig for at bilen er parkert lovlig, at maks parkeringstid ikke overgår og at kjøretøyet har gyldig parkeringsbillett ved betalt parkering. NUK refunderer ikke kostnader for kontrollgebyr og parkeringsbøter.

5. Internasjonal reisestøtte

5.1 For å få internasjonal reisestøtte kreves forhåndsgodkjennelse av NUK Generalsekretær. For å få støtte til en internasjonal reise må statens krav for grunnstøtte være oppfylt og ansvarlig for reisen plikter å levere nødvendig dokumentasjon. Reiser som ikke oppfyller disse kravene kan etter konsultasjon med ØU få dispensasjon fra disse bestemmelsene av HS.

5.2 Reiser med endelig reisemål innenfor Europa støttes med inntil kr. 1000. Reiser med endelig reisemål utenfor Europa støttes med inntil kr. 3000.

5.3 For reiser til Verdensungdomsdagene fastsettes refusjonsbeløp av HS, etter innstilling fra ØU for hvert enkelt arrangement.

6. Unntak

6.1 Ledere ved NUKs arrangement og representanter til møter i NUK er unntatt bestemmelsene i 1.3, og kan etter en skjønnsmessig vurdering av NUKs sekretariat unntas punkt 1.4. Klager rettes til HS.

6.2 For ledere til NUKs arrangement, medlemmer av NUKs utvalg og NUKs prosjektgrupper kan HS gi dispensasjon fra 5.1-5.3

6.3 Disse reglene omfatter ikke NUKs ansatte eller ungdomspresten. Reisereglement for disse er beskrevet i NUKs personalhåndbok.

7. Forskudd

7.1 For ledere ved NUKs arrangementer, representanter til møter i NUK og NUKs utvalg kan det unntaksvis innvilges reiseforskudd.

7.2 For reisekostnader opptil kr. 3000 kan NUKs Generalsekretær innvilge forskudd. Forskudd over dette beløpet innvilges av HS.

7.3 For å få innvilget forskudd, må person det søkes forskudd for presentere en beregning eller pristilbud fra reiseleverandør.

7.4 Alle kvitteringer som dokumenterer bruken av forskuddet skal være NUK i hende og resterende midler tilbakebetalt til NUK, ikke senere enn 3 uker (15 virkedager) etter siste reise er gjennomført. Er kostnadene ikke dokumentert eller restmidler tilbakebetalt innen denne fristen er forskuddet å anse som et lån fra NUK.

8. Endringer av reisereglement

8.1 Dette reisereglementet er ansett som en del av NUKs økonomiske retningslinjer og kan kun endres av Landsstyret eller Landsmøtet med alminnelig flertall.

Sist vedtatt av LM 2023